MUSIK VEJLEDNING stx 2013

 

 

VOKALARRANGEMENT

Det stilistiske udgangspunkt for disciplinen er et bredt repertoire af sange, som f.eks. de fleste af melodierne i Wilhelm Hansens blå, røde og gule sangbog. Den enkelte melodi er harmoniseret med 3- og 4-klange ud fra et dur-/mol-tonalt grundlag og skal tilføjes mindst to vokalstemmer, typisk en bas- og en mellemstemme. Der er lagt op til, at man kan arbejde med forskellige satsteknikker, samt for dygtige elevers vedkommende foruden homofone også polyfone passager.

Hver stemme skal defineres (S/A/T/B). Hermed er der også et krav om kor-idiomatisk udsættelse, og melodien vil derfor oftest skulle transponeres fra en angiven fællessangstoneart til en højere kortoneart.

Basfundamentet under akkorderne kan med fordel introduceres samtidig med, at der trænes til harmoniseringsopgaven i Musikteori 1, så eleven bliver opmærksom på forholdet mellem melodi og bas og dets indflydelse på valget af akkorder. Indledende øvelser i at fornemme en melodis akkordrytme og for anvendeligheden af faste vendinger - den tonale kadence, 2-5-1-vendingen, vampen m.fl. - støttes fint, hvis man også øver akkordlæsning og harmonisk analyse i denne tidlige fase.

En elementær grundtonebas udvides til at omfatte først andre akkordtoner og dernæst akkordfremmede toner som gennemgangstoner og forslags- og forudholdstoner.

Komplementærrytmik og tekstlægning integreres allerede tidligt i arbejdet med basstemmen. Målet er den melodiske bas, som samtidig med at den er satsens harmoniske fundament er en selvstændig stemme, der melodisk og rytmisk forholder sig til de øvrige stemmer. Den melodiske bas kan på et senere tidspunkt i undervisningen være anledning til overvejelser om reharmonisering.

En andenstemme kan i princippet være enten en under- eller en overstemme, men som udgangspunkt er det mest overskueligt for eleven at arbejde med andenstemmen som altstemme. Fra den simple terts-/sekstparallelførte stemme kan andenstemmen udvikle sig til en mere selvstændig stemme ved inddragelse af modbevægelse, forsinket parallelføring og motivisk imitation. Komplementærrytmik og tekstlægning inddrages lige fra begyndelsen i arbejdet med andenstemmen.

Andenstemmens indførelse kræver en øget bevidsthed om stemmernes indbyrdes melodiske og rytmiske forhold, som en opøvelse af færdigheder i hørelære kan støtte. Både i arbejdet med 2- og 3-stemmighed er det vigtigt samtidig at analysere professionelle korsatser.

Det er i forløbet essentielt hele tiden at synge og spille melodier og tilkomponerede stemmer med musikholdet. Både piger og drenge har brug for at synge såvel bas- som altstemme mange gange, så det ikke bliver en rent teoretisk øvelse at skrive et vokalarrangement.

Et redskab i arbejdet med at arrangere en melodi er nodeskrivningsprogrammet, der hurtigt kan bruges til at demonstrere stemmeføringsmæssige (u-)hensigtsmæssigheder. Her er det vigtigt at slå den automatiske akkordafspilningsfunktion fra og isolere stemmerne enkeltvis og parvis.

I vokalarrangement vil man koncentrere sig om standardbesætningen SAB. Senere kan man vælge at arbejde med lige stemmer eller 4-stemmigt blandet kor. Uanset besætning bør eleven stifte bekendtskab med fristemmighed og virkemidler som orgelpunkt, hornkvint og motivisk imitation.

Begynder man det praktiske og teoretisk arbejde med arrangement allerede i slutningen af 1g, kan man hurtigt give eleven en fornemmelse af musikteoriens anvendelighed. Disciplinen vokalarrangement og opgaverne i 1-times-prøven er nært beslægtede, så det er meningsfuldt at integrere træningen i de to dele. Når en del af satsteknikkerne i vokalarrangement er gennemgået, er det oplagt at bruge melodianalysen til at lære eleven at disponere sin sats, så melodiens form afspejles i satsens tekstur.

Undervisningen i vokalarrangement skal fokusere på det satstekniske håndværk, men skal også stimulere elevens kreativitet og sans for musikalske ideer. Den gennemførte musikalske ide og sangbarhed vejer i vokalarrangement tungere end et rigidt regelsæt for stemmeføring. Målet er en konsistent harmonisk, melodisk og rytmisk iklædning af melodien.