INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODEL®NGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
MUSIKTEORI  

 

Intervaller

 

Intervaller benytter vi til at betegne afstanden mellem to toner, og det navngives efter toptonens nummer i durskalaen Ð med latinske betegnelser:Intervaller kommer i to forskellige kategorier:

a) de rene (prim, kvart, kvint og oktav) og b) de smŒ eller store (sekund, terts, sekst og septim). Herudover kan alle intervaller enten v¾re forst¿rrede (plus en halv tone) eller formindskede (minus en halv tone).

Du kan finde den pr¾cise st¿rrelse ved at t¾lle halvtonetrinene Ð se skemaet forneden.


Bestem et interval

Du finder intervallets navn ved at t¾lle antallet af stamtoner mellem de to toner i intervallet, og huske at bŒde starttone og sluttone skal t¾lles med.


SŒledes omfatter intervallet fra c til e tre toner: c-d-e og er derfor en terts, mens intervallet fra a til f omfatter seks toner: a-h-c-d-e-f og er derfor en sekst, og sŒ fremdeles:Denne t¾llemŒde - og ogsŒ intervallets betegnelse - er uafh¾ngig af eventuelle fortegn: intervallet fra cis til Bb omfatter syv stamtoner og er derfor en septim: c-d-e-f-g-a-h, omend det i dette tilf¾lde er en formindsket septim.
Ulige og lige intervaller

Dette er ikke et begreb man som sŒdan opererer med indenfor musikteori, men er blot en mŒde til hurtigt at se og bestemme et interval.


Et ulige interval: prim (1), terts (3), kvint (5) og septim (7) er ensliggende i nodesystemet. Det vil sige at top-og bundtonen begge ligger enten pΠen streg eller i et mellemrum.


De lige intervaller: sekund (2), kvart (4), sekst (6) og oktav (8) er uensliggende - dvs. den ene tone ligger pΠen streg, mens den anden tone ligger i et mellemrum. 

Store og smΠintervaller

Sekund, terts, sekst og septim kan enten v¾re store eller smŒ, og den pr¾cise st¿rrelse finder du ved at t¾lle antallet af halvtonetrin mellem de to toner. Her er det afstanden (dvs. trinene) fra den ene tone til den n¾ste der skal t¾lles, og derfor skal intervallets f¿rste tone ikke t¾lles med. Den er jo bare en tone og ikke en afstand.


Intervallet fra c til es bestŒr af tre halvtonetrin: #1 fra c til cis, #2 fra cis til d og #3 fra d til es, og intervallet er derfor en lille terts.


Intervallet fra c til e bestŒr af fire halvtonetrin: #1 fra c til cis, #2 fra cis til d, #3 fra d til dis og #4 fra dis til e, og intervallet er dermed en stor terts.
Se oversigten over intervallerne fra prim til oktav og deres antal af halvtonetrin nedenfor.


Forst¿rrede og formindskede intervaller

Alle intervaller kan v¾re forst¿rrede eller formindskede ved at h¾ve eller s¾nke en af tonerne en halv tone.


Intervallet fra c til e er en stor terts; intervallet fra c til eis er sŒledes en forst¿rret terts. Ganske vist er omfanget identisk med en kvart, men da intervallet er angivet med stamtonerne c og e er det en terts - en forst¿rret terts.


PŒ samme mŒde er intervallet fra cis til es en formindsket terts, der ganske vist kun omfatter to halvtonetrin, og altsŒ derfor er identisk klangligt med en stor sekund.Den forst¿rrede kvart (t.ex. c til fis) og den formindskede kvint (fra c til ges) betegnes ogsŒ begge som intervallet en tritonus - meget passende da det omfatter tre hele toner.
Bestemme st¿rre intervaller

Ved intervaller over en kvint er der to metoder der er nemmere, end at t¾lle nedefra:


1. Du kan benytte omvendingsintervaller:


Omvendingsintervaller er to intervaller der tilsammen giver en oktav - sŒledes sekund/septim; terts/sekst; kvart/kvint.

Og lille og stor modsvarer hinanden, sŒledes at en lille sekund modsvares af en stor septim; en stor sekund modsvares af en lille septim; en lille terts modsvares af en stor sekst og en stor terts modsvares af en lille sekst.

Hvis du sŒledes skal l¾se det opadgŒende sekst-interval fra C til A, flytter du en af tonerne en oktav i den modsatte retning og fŒr derved omvendingsintervallet fra tonen A til C.

A til C er en lille terts Ð ergo er dit oprindelige interval (C til A) en stor sekst


 

 

2. Men du kan ogsŒ nemt l¾se intervallet relativt udfra det n¾rmeste rene interval:
En lille sekund (en halv tone) over kvinten finder du den lille sekst; en stor sekund over kvinten finder du den store sekst.
En lille sekund ned fra oktaven finder du den store septim, en stor sekund ned finder du den lille septim Ð det er i virkeligheden bare anvendte omvendingsintervaller.
En lille sekund over oktaven finder du den lille none, en stor sekund over finder du den store none.

Intervallerne over en oktav er:
None = oktav + sekund (stor eller lille)
Decim = oktav + terts (stor eller lille)
Undecim = oktav + kvart
Duodecim = oktav + kvint

FΠstyr pΠkvinten. Hvilke kvinter er rene?

Alle kvinter mellem stamtonerne er rene Ð pŒn¾r kvinten fra tonen H Ð den er formindsket:

   

 


Oversigt over intervaller og antal halvtonetrin