INDHOLD:

1. TAKTARTER

2. NODEL®NGDER og PAUSER

3. BINDEBUER og PUNKTERING

4.OFF-BEATS

5. TRIOLER

6. OPTAKT

7. SEKSTENDEDELE

  home
site search by freefind advanced
MUSIKTEORI  

 

Skalaer

 

En skala er en r¾kke toner der definerer en sangs eller et musikstykkes tonalitet.

Ordet har italiensk oprindelse ('scala') og betyder egentlig bare en trappe eller en stige.


I den vestlige verdens musik er de mest udbredte skalaer de syvtonige, diatoniske skalaer, som dur- og molskalaen og de modale skalaer (kirketonearterne), men pentatone (femtonige) skalaer er ogsŒ meget almindelige; is¾r indenfor folkemusik.

Disse skalaer bygger alle pŒ et diatonisk (dvs. bestŒende af bŒde hele og halve toner) udvalg af toner fra de 12 halvtonetrin, som man inddelte oktaven i. Se mere herom under noder.

Men der findes ogsŒ bŒde 6-tonige skalaer - som heltoneskalaen - og 8-tonige skalaer - som den formindskede skala - foruden, naturligvis, den kromatiske skala, der bestŒr af alle de 12 halvtoner, vi har inddelt oktaven i.


I andre dele verden benyttes andre modi, der bygger pŒ sŒvel kvarttoner som neutrale intervaller - hvilket er intervaller midt imellem vores definerede store og smŒ intervaller (som stor eller lille terts) Ð som det f.eks. er tilf¾ldet i den arabiske musiks makam (pŒ engelsk maqam).


Historisk fremgŒr nogle af de tidligst kendte skalaer, kirketonearterne, fra nedskreven musik fra slutningen af 900-tallet (se > noder).


Denne side pΠtartelet.dk omhandler kun de skalaer der udbredte i den vestlige verden.


Durskalaen

En durskala er opbygget af en r¾kke af store og smŒ sekunder: 1 Ð 1 Ð ? Ð 1 Ð 1 Ð 1 Ð ? ,  altsŒ en diatonisk skala. PŒ et klaver fremkommer durskalaen - C-dur-skalaen - hvis du spiller fra C til C pŒ de hvide tangenter:Alle durskalaer f¿lger naturligvis samme intervalr¾kke. Trinene ben¾vnes efter intervallet i forholdet til grundtonen: prim - sekund - terts - kvart - kvint - sekst - septim (- oktav).

Her en C-durskala:

Molskalaer

Den rene molskala

PŒ et klaver fremkommer den rene molskala ved at spille fra A til A pŒ de hvide tangenter. Intervalr¾kken hedder sŒledes: 1 Ð ? Ð 1 Ð 1 Ð ? Ð 1 Ð 1 . Trinene ben¾vnes ligesom i durskalaen efter intervallet i forholdet til grundtonen: prim - sekund - terts - kvart - kvint - sekst - septim (- oktav), men angives her i absolutte trin - dvs. b3, b6 og b7 Ð de tre trin, der er s¾nkede i forhold til trinene i dur.

Her en ren A-molskala:


Den harmoniske molskala


I et funktionsharmonisk tonalt univers bruger man en durakkord pŒ skalaens 5. trin - det er nemlig dominanten der leder hjem. Og en dominant fungerer som en sŒdan ved at have en ledetone, der leder hjem til toneartens grundtone. Ledetonen findes pŒ skalaens h¿je 7. trin - dvs. durskalaens 7. trin.

I den rene molskala er den treklang der kan bygges pŒ 5. trin en molakkord, nemlig en E-mol (E - G - H), og molakkorder fungerer ikke som dominanter - derfor ¾ndres akkorden pŒ skalaens 5. trin til en durakkord; i dette tilf¾lde E-dur (E - G# - H).


Den harmoniske molskala har sŒledes et h¿jt 7. trin, og ser sŒdan ud Ð harmonisk A-mol:


Den melodiske molskala


I en melodisk sammenh¾ng giver den harmoniske mol en interessant farvning ved det forst¿rrede interval fra det lave 6. trin til det h¿je 7. trin Ð en forst¿rret sekund.

For at udligne dette forst¿rrede spring har man h¾vet det 6. trin ogsŒ, og sŒledes fremkommer den melodiske molskala.

Den eneste forskel Ð men en vigtig Žn Ð mellem denne skala og den almindelige durskala er det s¾nkede 3. trin, som jo netop markerer den v¾sentligste forskel mellem dur og mol.


Her er en melodisk A-molskala:Modale skalaer


En modalitet Ð ogsŒ kaldet en modus Ð er kendetegnet ved en underliggende skala samt en r¾kke melodiske vendinger eller formler. I mods¾tning til dur-mol-tonaliteten, der er kendetegnet ved en ledetonebaseret str¾ben efter et 'hjem' Ð grundtonen eller Tonika.


De almindeligst kendte og anvendte modale skalaer er de der har deres oprindelse i kirketonearterne, og som sŒdan f¿rst er beskrevet af gr¾ske teoretikerne fra antikken, og senere af den frankiske teoretiker Aurelianus Reomensis omkring 840/850 i skriftet Musica Disciplina, hvor den middelalderlige brug af kirketonearterne har v¾ret nogenlunde fastlagt.

 

Men ogsΠpentatone skalaer og bluesskalaer mΠdefineres som modale, i og med deres manglende brug af ledetonen.


Kirketonearterne


De syv modale skalaer vi opregner i dag Ð der var flere oprindeligt, nemlig 12, men det vil f¿re for vidt her Ð finder du pŒ et klaver ved at spille stamtonerne i r¾kkef¿lge (= de hvide tangenter) startende pŒ henholdsvis c, d, e, f, g, a eller h.


Den joniske skala Ð stamtonerne fra c til c, svarende til en almindelig durskala:


Den doriske skala Ð stamtonerne fra d til d, svarende til en molskala med h¾vet 6. trin:


Den frygiske skala Ð stamtonerne fra e til e, svarende til en molskala med s¾nket 2. trin:


Den lydiske skala Ð stamtonerne fra f til f, svarende til en durskala med h¾vet 4. trin:


Den mixolydiske skala Ð stamtonerne fra g til g, svarende til en durskala med lavt 7. trin:


Den ¾oliske skala Ð stamtonerne fra a til a, svarende til en ren molskala:


Den lokriske skala - stamtonerne fra h til h, svarende til e molskala med lavt 2. og lavt 5. trin:


De modale skalaer benyttes ofte i jazz, i pop og rock samt i nyere klassisk musik, Messian f.ex. De skalaer man almindeligvis finder her er dorisk, lydisk og mixolydisk, men ogsŒ ¾olisk og jonisk bruges i et modalt univers, i mods¾tning til den funktionsharmoniske brug af henholdsvis dur og mol.

De lidt mere obskure er den frygiske skala, der var et hit i heavy metal en overgang, samt den lokriske der vel n¾rmest aldrig bruges.


Bluesskalaen


I blues og bluesbaseret musik, som f.eks. soulmusik m.m., sker der det tonalt interessante at det musikalske akkompagnement er i dur, medens vokalen, og ofte bl¾serne, benytter en bluesskala og dermed spiller mere eller mindre i mol.


Bluesskalaen kommer i mange versioner, men den mest basale er en mol pentaton skala, her udfra C: 


Men ofte benyttes de andre toner i skalaen - sekund og sekst - ogsŒ, og i blues- og jazzmusik anvendes b5 ofte, og sŒledes ser en samlet bluesskala sŒdan her ud:

Pentatone skalaer

Den dur-pentatone og mol-pentatone skala er femtonige udsnit af de diatoniske skalaer. Karakteristisk for dem er at det er alle halvtoneforbindelserne, de smΠsekundspring, der er udeladt.
Den dur-pentatone og mol-pentatone skala er sŒdan set den samme skala, men med forskellig grundtone Ð svarende til durskalaen og den parallelle molskala.

C-dur pentaton:
A-mol pentaton:


Jazz-skalaer m.m.

Indenfor jazz is¾r benyttes en del udvidede skalaer, der knytter sig til akkordudvidelserne pŒ dominantakkorder i et funktionsharmonisk univers, samt naturligvis en del modale skalaer indenfor jazz der bev¾ger sig i et modalharmonisk univers.
Her skal n¾vnes et par fra den fra den f¿rstn¾vnte kategori, da de modale skalaer jo er behandlet ovenfor.

Dominantskala
Den almindelige skala der knytter sig til en tonearts dominant, vil jo v¾re durskalaen spillet fra 5. trin, dvs. i praksis en mixolydisk skala fra dominantens grundtone.

Lydisk dominantskala
En skala der knytter sig til akkorden 7#11, dvs. en mixolydisk skala med tilf¿jet h¿jt 4. trin, som i en lydisk skala. Kan anvendes pŒ mange dominantakkorder som et krydderi :)

Altereret skala
En skala der knytter sig til akkorden 7b5#5b9#9, dvs med ca. alle de udvidelser man kan finde pŒ. Skalaen er karakteristisk ved at starte ligesom ottetoneskalaen og derefter forts¾tte i heltonetrin efter tertsen.
Denne skala kan benyttes til 7b9- og 7#9-akkorder og man fŒr derved ogsŒ #5 /b13 med i k¿bet.


Ottetoneskala - den formindskede skala
Denne skala findes i to udgaver, som begge er symmetrisk bygget op.
Den mest almindelige anvender skiftevis et halvt og et helt tonetrin Ð en lille sekund + en stor sekund.
Den anden udgave er opbygget omvendt: et helt tonetrin + et halvt tonetrin Ð en stor sekund + en lille sekund.
Da ottetoneskalaerne er symmetrisk opbygget findes der kun tre forskellige af hver. Skalaerne fra henholdsvis C, Eb, F# og A er identiske.

Disse skalaer benyttes til dim7-akkorder eller 7b9- og 7#9-akkorder. Hertil passer den f¿rste udgave af ottetoneskalaen, da den giver udvidelser der passer til en 7b9#9#11-akkord.

Ottetoneskala #1:

Ottetoneskala #2:

Heltoneskala
Denne skala kan jo findes mange andre steder end i jazz, og den bestŒr simpelthen af heltonetrin. Som dominantskala passer den til en 7b5#5-akkord.

_____________________________________________________________________________

> Skalaoversigt - som pdf

> Musikipedia om skalaer

> Jakob Jensen om skalaer