home
site search by freefind advanced
SKRIFTLIG MUSIK
   

Jazzvokal

Vokalsatsen i den skriftlige arrangementsdisciplin jazz-arrangement bestŒr af et 4-stemmigt, blandet kor: SATB, noteret i to systemer.

Du kan finde en samlet oversigt over jazzarrangement pŒ jazzsiden under skriftlig musik, hvor du fŒr en oversigt over hvilke forventninger og krav der er til udarbejdelsen af det samlede jazzarrangement. Og nederst pŒ denne side finder du links til en r¾kke uddybende papirer, samt en r¾kke opgaver i stigende sv¾rhedsgrad.

INDHOLD

1. Flydekor og rytmiseret flydekor
2. Kor og melodi
3. Korsvar
4. Voicing og variation
5. Drop-2
6. Gennemgangsakkorder
7. Bloksats
8. Akkordudvidelser
9. Eksempler, papirer og opgaver

Introduktion

Korets rolle i jazzarrangement i gymnasiet er i store tr¾k som en bl¾sergruppes, men med den tilf¿jelse at der skal tages hensyn til stemmef¿ring og melodilinjer der passer til vokal, og at der skal tilf¿jes en tekst og tages hensyn til prosodi (: naturlig tekstbetoning).

Fordelen ved at lave vokalt arbejde er at der er tale om et nogenlunde velkendt stemmeomfang og at satsen i ¿vrigt vil kunne udf¿res af holdet - i princippet.

Du skal tilf¿je 4 vokale stemmer: S-A-T-B, men du skal ikke bekymre dig om det rytmiske fundament - bas og trommer - det er forudsat, og vokal-bassen skal derfor ikke synge som en bas, men fungerer bare som en del af koret.

Til en start skal du is¾r l¾gge m¾rke til disse regler:

 • stemmerne skal ligge t¾t - det vil sige at der ikke skal v¾re 'huller' mellem stemmerne, hvor der er plads til akkordtoner
 • stemmerne skal holde sig indenfor et vist omfang - fra ca midten af G-n¿glen til midten af F-n¿glen
 • vokalstemmern skal v¾re sangbare, dvs uden m¾rkelige eller umotiverede spring

De vigtigste stemmef¿ringsregler de f¿lgende:

 • Doven stemmef¿ring: i skiftet mellem to forskellige akkorder skal den enkelte stemme videref¿res til den n¾rmeste tone i den f¿lgende akkord, eller blive liggende hvis der er tale om f¾llestoner i de to akkorder
 • 7 > 3. Den lille septim skal opl¿ses nedad til tertsen i den f¿lgende akkord ved akkorder med kvintfald imellem (= venstre om i kvintcirkelen), f.eks. Dm7 > G7 eller G7 > Cmaj7
 • undgŒ helst formindskede/forst¿rrede spring, der kan v¾re sv¾re at synge (dog afh¾ngigt af kontekst)
 • lav gerne akkordoml¾gninger for at skabe variation i koret
 • undgŒ helst stemmekryds - dvs at tenoren er h¿jere end alten f.eks.

Dit kor kan sΠrytmiseres

 • ved at f¿lge melodiens lifts
 • ved at introducere andre lifts 'omkring' melodirytmen
 • ved at lave korsvar i melodiens huller

Find en grundig gennemgang af korarbejdet - stemmeomfang, voicing, stemmef¿ring og prosodi - i Gert Uttenthals jazzvokalkompendium.


1. Flydekor og rytmiseret flydekor

Som hovedregel mŒ der gerne v¾re flydekor Ð oftest i starten af arrangementet. Men ikke for meget. Og det ses gerne at melodilifts overholdes - ogsŒ i flydekoret.

Her ses som eksempel f¿rst det helt enkle flydekor. Akkorderne er korrekte og stemmef¿ringen er fin, men der sker ikke meget i koret til These Foolish Things:


I det f¿lgende eksempel er der gjort tre ting:

 1. En forsinket korindsats i takt 1, der giver en rytmisk sp¾ndstighed - da der jo ikke er lifts som man ellers kunne have fulgt.
 2. Tilf¿jede 9ere: PŒ Fm7 som en konsekvens af melodien (men ikke strengt n¿dvendigt), og pŒ Bb7 for at tilf¿je noget fylde.
 3. Indkorporering af melodien i korsopranen i takt 2, pΠ'traces'.


2. Kor og melodi

Koret skal gerne tage hensyn til melodien, hvor melodien har akkordfremmede toner.

Det g¾lder specielt hvor kor og melodi ligger i samme leje, og vil oftest finde sted omkring kor-sopran eller kor-alt, der 'gnubber skuldre' med melodien, men det kan fint benyttesi de andre korstemmer.

Princippet er at den akkordfremmede tone erstatter den underl¾ggende akkordtone.

Den akkordfremmede tone kan enten v¾re en drejetone eller et forudhold, eller den kan v¾re en del af en melodisk bev¾gelse. I begge tilf¾lde kan det v¾re en god idŽ at lade en eller flere af korstemmerne f¿lge den melodiske bev¾gelse.

Her igen med et eksempel fra starten af These Foolish Things:

Her f¿lger koret melodien pŒ to steder:

 1. Ved 'traces' benytter sopranen melodien, og alten f¿lger med parallelt i tertsafstand. Herved opstŒr kortvarigt en sus4 der opl¿ses  men den skal ikke becifres.
 2. PŒ 'ticket' har sopranen igen melodien og den f¿lges her af bassen i sekstafstand.

PŒ begge disse steder er det ikke strengt n¿dvendigt for koret at indkorporere melodien da den akkordfremmede tone blot kan ses som en akkordudvidelse Ð en 6er pŒ Bb og en 11er pŒ Cm Ð og da afstanden til korstemmen er en stor sekund. En lille sekunds afstand ville skabe problemer.

De to parallelt f¿lgende stemmer er heller ikke n¿dvendige, men tilf¿jer variation og bev¾gelse i koret.


Her er et andet eksempel fra Don't Blame Me:

Problemet er at melodien har to udvidelser: en 6er pŒ G7 og en 9er pŒ Cmaj7. Det helt enkle kor vil her give problemer; is¾r pŒ G7 med det lille sekundsammenst¿d mellem melodi og korsopran:


Her er to l¿sninger pŒ det problem:

1.                                                                    2.

 1. G7-problemet: Meloditonen er anvendt i korsopranen, og den underliggende akkordtone (d) er fjernet. Det lyder ok, men stemmef¿ringen er ikke god da hverken forbindelsen Dm7 til G7 eller G7 til Cmaj7 overholder 7 > 3 . Det mindre kritiske, men alligevel lidt rodede, sammenst¿d mellem melodien og koret pŒ Cmaj7 er heller ikke adresseret.

 2. For at opnŒ korrekt stemmef¿ring startes en oml¾gning lavere pŒ Dm7. Der er tilf¿jet en 9er til G7 - bare for fyldens skyld. Cmaj7 er til geng¾ld ¾ndret til en Cmaj9 pga. melodien.3. Korsvar

Det forventes at melodiens tomme pladser benyttes til korsvar.

Rytmisk helst med nogle off-beats og lifts. Ekkoer og imitation af melodien Ð rytmisk som melodisk Ð er et godt og enkelt hŒndgreb i den forbindelse.

Eksemplet her er fra These Foolish Things:

Her er der tale om en ret simpel imitation, men udvidet med en diatonisk parallel-bev¾gelse i alle stemmer. Se mere om dette nedenfor.

Det n¾ste eksempel er fra Deed I Do, som er brugt i evalueringskriterierne.

Eksempel 1 har f¿rst to gange imitation, hvor melodiens rytmisk og melodiske bev¾gelse er imiteret uden at v¾re et direkte ekko.

Det f¿rste korsvar har akkordomvending, mens anden takt har et forudhold = en forsinket indtr¾delse af C7-akkorden.  Gruden til det er ¿nsket om bev¾gelse i stemmerne. Skulle liftet have v¾ret udf¿rt korrekt med C7 pŒ liftet, ville korsvaret have v¾ret to gange C7, hvilket havde v¾ret mindre interessant.

Og herefter er der benyttet et rytmiseret kor med inddragelse af melodien.


Eksempel 2 er nogenlunde det samme som eksempel 1, men korsvaret har gennemf¿rt den rytmiske idŽ overalt, og i de to sidste takter er der ogsŒ melodisk imitation.


I eksempel 3 er man gŒet all-in og ogsŒ lavet melodisk imitation i korsvaret:

Her er de to f¿rste takter voicet h¿jere, sŒ korsopranen er = melodien, som et ekko. PŒ det h¿jeste sted, pŒ tonenc i f¿rste takt, er der benyttet drop-2 for at udligne springene. I tredie og fjerde takt er det alten der har melodien, og sopranen laver en tertsoverstemme. Grunden hertil er at springet fra C7 til F6 (fra anden til tredie takt) ellers ville blive for stort.

Som konsekvens af melodiens bev¾gelse, der imiteres i korsvaret, fŒr man nogle interessante og velklingende forudhold. Dissse skal ikke noteres i becifringerne.4. Voicing og variation

Du kan skabe variation i koret ved brug af akkordoml¾gninger og ved brug af gennemgangstoner eller drejetoner.

T¾t eller spredt voicing er fint at kunne beherske. Ved spredt beliggenhed kan vi n¿jes  med at anvende drop-2.

Drop-2 anvendes ved h¿jtbeliggende kor - f.eks. i forbindelse med bloksats - for at udj¾vne springene i understemmerne, for at undgŒ for h¿jt beliggende understemmer og for klangens skyld.

Her er et eksempel pŒ et varieret korsvar der anvender akkordoml¾gninger pŒ A7b9 og pŒ C6, samt drop-2 ved afslutningen af korsvaret, der er lagt h¿jt Ð pŒ "I do, ooh". Eksemplet er igen fra Deed I Do:5. Drop-2

Drop-2 voicingen er effektiv i langt de fleste situationer ved et (for) h¿jt beliggende kor, eller ved stemmef¿ringsm¾ssige problemer. Man kan ogsŒ anvende drop-2+drop-4, men det er efter min erfaring sj¾ldent n¿dvendigt.

Drop-2 teknkken indeb¾rer at akkordens #2 tone fra toppen 'droppes' en oktav ned. Det vil i praksis sige at alten overtager den n¾ste tone i akkorden, tenorens; at tenoren overtager bassens tone, og at bassen fŒr altens tone - en oktav dybere.

Det kan umiddelbart lyde lidt kompliceret, men kan g¿res ret enkelt fra den t¾t beliggende akkord. Enten ved at notere tonerne pŒ et stykke papir, eller pŒ denne mŒde:6. Gennemgangsakkorder

Dette er en god teknik til at variere korets udtryk. Vi kan bruge tre teknikker:

 1. diatoniske gennemgangsakkorder
 2. gennemgang ved brug af dim-akkorder (her = bidominanter)
 3. kromatiske drej

1. Diatonisk gennemgangsakkord sŒ vi i eksempel 1 i korsvar. Du lader alle stemmer bev¾ge sig parallelt indenfor tonearten, som her i anden takt.

2. Dim7 som gennemgangsakkord.

I eksemplet nedenfor er der indf¿rt en dim7-akkord pŒ den trinvise melodiske linie i korsvaret Ð i 3. takt, tonerne e-f-g-a over C6-akkorden.

De tre akkordtoner i korsvaret harmoniseres med akkordens toner (pΠtonerne e, g og a), mens gennemgangstonen f harmoniseres med en Fdim7. Denne fungerer som en ufuldkommen dominantisk 7b9-akkord (G7b9) med tonerne g#-h-d-f i tredie takt :


3. Kromatisk drej ser vi et eksempel pŒ her, pŒ det allersidste korsvar i den fjerde takt, pŒ "deed I do".  Alle stemmer f¿res kromatisk og parallelt.


Et sidste eksempel der bŒde omfatter et kromatisk, nedadgŒende drej (Eb - D6 - Eb6) og en dim7-udvidelse pŒ gennemgangstonen f (Fdim7) er vist herunder.
Der er blot tale om en anden voicing/harmonisering af det f¿rste eksempel i dette afsnit - eksemplet fra slutningen af These Foolish Things:7. Bloksats

Bloksats er for nogen det store og sv¾re, men i virkeligheden er der snarere tale om en hŒndv¾rksm¾ssig, skrivebordsagtig f¾rdighed.

Princippet er det enkle, at korsopranen har melodien og de ¿vrige stemmer f¿lger parallelt hermed og dermed harmoniserer melodilinien - dette kaldes ogsŒ 'thickened line'.

Vi skal se pŒ to eksempler pŒ bloksatsl¿sninger fra A: Deed I Do og B: Just You, Just Me.

A.    Bloksatsl¿sning fra starten af B-stykket i Deed I Do

1. I f¿rste runde er alle akkorderne blot skrevet ind i t¾t beliggenhed, og akkordfremmede toner er behandlet efter princippet om udeladelse af underliggende akkordtone (pŒ 'glad' og 'found'). 

Som man kan se giver det bŒde nogle voldsomme spring, specielt til slut, og noget meget h¿jtbeliggende kor undervejs.

2. For at hj¾lpe pŒ stemmef¿ringen benyttes nu drop-2 fra starten og indtil melodien springer ned fra c til a, og igen ved det store spring til slut:

Det har hjulpet meget, men stadig er det afsluttende spring ikke optimalt Ð bl.a. kan   7 > 3 ikke overholdes.

3. Problemet ved slutningen l¿ses ved at lave en anden voicing pŒ Bm7 (de facto Bm11), og i stedet udelade kvinten, og altsŒ ikke den n¾rmeste underliggende akkordtone. Man kan ogsŒ sige at tonen 'e' nu blot er behandlet som en akkordudvidelse (en 11er).

For at tilgodese st¿rre bev¾gelse, og dermed liv, i mellemstemmerne bliver der nu anvendt en dim7 pŒ den akkordfremmede tone (pŒ 'glad') og alten er f¿rt trinvist videre (pŒ 'that'), hvilket er via Fmaj-akkordens 9er. Alle fire stemmer har dermed parallel bev¾gelse, og det er dejligt.

Den dim7-akkord der benyttes pŒ den akkordfremmede tone 'b' i Fmaj7, bliver nu en Fdim7, og altsŒ ikke en dominantisk dim7 (som ville have v¾ret en C7b9 uden grundtone). Grunden hertil er at den akkordfremmede tone ikke er en diatonisk tone i F-dur, men en #11er. Men den har to ledetoner til den efterf¿lgende akkord, ligesom en dominantisk dim7 ville have haft, og fungerer derfor glimrende.


B.    Bloksatsl¿sning fra slutningen af B-stykket i Just You, Just Me

Dette eksempel skal vise hvordan man kan hŒndtere selv meget store melodiske spring i sin bloksats. Melodien ser sŒdan her ud, og har et oktavomfang i f¿rste frase, efterfulgt af et septimspring op til anden frase:


1. Her er akkorderne f¿rst fyldt ind i t¾t beliggenhed:
2. Drop-2 anvendes nu pŒ de h¿jeste steder for at udligne stemmernes spring:3. Stemmef¿ringen kan forbedres lidt fra D9 til G7 ved at benytte drop-2 + drop-4 pŒ G7:

Drop-2 + drop-4 betyder at bŒde den anden og den fjerde tone i den t¾tte akkord - set ovenfra - er lagt en oktav ned. I G7-akkorden er det sŒledes altens 'h' og bassens 'f' der er oktaveret ned.

I eksempel 3 har jeg til slut ladet bassen f¿lge melodiens bev¾gelse i en sekstafstand, og derved fremkommer sus4-akkorden.

En afsluttende bem¾rkning om bloksats er, at det naturligvis er lettere at lave bloksats hvor melodien ikke springer sŒ meget Ð sŒ det er et taktisk valg. Der er ingen der siger at bloksats skal v¾re i melodiens B-stykke.
8. Akkordudvidelser og reharmonisering

Er velkomne - vi snakker oftest om tilf¿jede 9ere.

En tilf¿jet 9er kan l¿se visse stemmef¿ringsm¾ssige problemer og giver ogsŒ en noget fyldigere klang til korsatsen.

Tilf¿jede 9ere, eller andre ¾ndringer i akkorderne, skal naturligvis anf¿res i becifringerne - ogsŒ selvom der i jazz generelt set ikke er tradition for at pinde alting ud i becifringerne, men i denne sammenh¾ng for at vise, at man er bevidst om hvad man laver.

Find materialet om dette pΠsiden Jazzharmonik.

_______________________________________________________________

Eksempler, papirer og opgaver

PAPIRER Jazzvokal-kompendium v/ Gert Uttenthal Jensen
  Jazzvokal Introduktion
  Jazzvokal opsummering
  Flydestemmer & voicing med ¿velser
  Bloksatseksempel - You Are too Beautiful
  Jazzharmonik
  Video om blokharmonisering
 
OPGAVER 01 á Flydestemme & voicing - opgave 1 á xml
  02 á Flydestemme & voicing - opgave 2 á xml
  03 á Flydestemme & voicing - opgave 3 á xml

04 á Jazzvokal 1 á Again á xml
  05 á Jazzvokal 2 á Why Don't You Believe Me á xml
  06 á Jazzvokal 3 á These Foolish Things á xml á IdŽer til kor á som xml
  07 á Jazzvokal 4 á Don't Blame Me á xml á problemer og l¿sninger
  08 á Jazzvokal 5 á Taking a Chance on Love á xml
  09 á Blokstemmer 1 á xml
  10 á Blokstemmer 2 á xml
   
  > Oversigt over alle akkorder
  > Musescore template til jazzarrangement

> Musescore vejledning - ops¾tning, notation og genveje